Tổ chức

cô Anh

Hoàng Vân Anh

Hiệu trưởng

cô Yêu

Vi Thị Yêu

Phó hiệu trưởng

cô Lành                         cô Sao 

                             Bế Thị Lành                                          Hoàng Thị Sao

                Tổ trưởng chuyên môn khối 4, 5                  Tổ trưởng chuyên môn khối 1,2,3

Bưu                        thày Huých

thày Hưng                        IMG_2162

cô Vân                        cô Thoa

cô Thơ                        cô Thành

    cô Thắm                       cô Slởm  cô Oanh cô Lan

cô Kiên cô Hoài

cô Hòa cô Hiển

Cô Bình

 cô Thơm

Vương Thị Thơm