TH Thuần Mang Tap huan CNTT

Tháng Tám 31, 2015 9:52 sáng

Thời gian: 7 30 ngày 26 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Hội trường huyện Ngân Sơn.

Thành phần tham dự:

1. Vi Thị Yêu – Phó hiệu trưởng

2. Chu Ngọc Huých – Giáo viên

3. Đinh Thiện Bưu – Y tế