Thông báo nhà trường

bo-rac

TH Thuần Mang Tap huan CNTT

Thời gian: 7 30 ngày 26 tháng 9 năm 2015 Địa điểm: Hội trường huyện Ngân Sơn. Thành phần tham dự: 1. Vi Thị Yêu – Phó hiệu trưởng 2. Chu Ngọc Huých – Giáo viên 3. Đinh Thiện Bưu – Y…